Pedagog

mgr Martyna Piotrowska

Godziny urzędowania:

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek


tel. 58 738-63-5810.30 - 16.30
10.30 - 15.30
10.30 - 16.30
8.30 - 13.30
8.30 - 11.30

mgr Olga Śliwińska


Godziny urzędowania:

Poniedziałek    12:00 - 15:00


tel. 58 738-63-58

Pobierz pliki

Cel pracy pedagoga

Celem pracy pedagoga szkolnego jest uzupełnianie, rozszerzanie i pogłębianie działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej nauczycieli. Zadania szczegółowe wynikały będą ze specyfiki szkoły oraz środowiska z jakiego wywodzą się uczniowie. Można jednak stwierdzić, że dziś podobne problemy nękają większość społeczeństwa, dlatego funkcja pedagoga oraz jego zadania będą odnosiły się przede wszystkim do specyficznych zmian rozwojowych, zagrożeń, potrzeb oraz zjawisk niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży w określonym wieku szkolnym.
Do zadań pedagoga szkolnego należy współpraca z nauczycielami w ich pracy wychowawczej. Zadaniem pedagoga jest pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniów zarówno tych szkolnych, osobistych jak i rodzinnych. Aby je poznać musi nawiązać kontakt z uczniami, ale przede wszystkim
obserwować ich zachowanie i wychwytywać wszelkie nieprawidłowości, które mogą świadczyć
o problemach. W tym celu może także analizować oceny ucznia, prowadzić specjalistyczne testy
i badania, rozmawiać z jego wychowawcą i nauczycielami, czy też rodziną. Pedagog szkolny powinien
także współpracować z policją w sprawach przestępstw i wykroczeń popełnianych przez uczniów. Najważniejszym dokumentem określającym zakres działań pedagoga szkolnego jest Rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach które mówi,
że do zadań pedagoga należy w szczególności:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn
niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania
oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.