Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Fryderyka Chopina w Wejherowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Serwis internetowy Szkoły Podstawowej 
nr 5 im. Fryderyka Chopina w Wejherowie.

Status pod względem zgodności
Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22
Ostatnia istotna uaktualizacja 2024-03-22

Metoda przygotowania oświadczenia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Status pod względem zgodności z ustawą:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. 
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
- filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
- niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
- dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
- część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Informacje dodatkowe- strona posiada:
Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po prawej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:
- podwyższony kontrast,
- możliwość powiększenia liter,
- możliwość pomniejszenia liter,
- podświetlane linki,
- jasne tło.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Powiększenie/pomniejszenie obrazu
W celu przybliżenia /oddalenia obrazu znajdującego się na monitorze należy wcisnąć przycisk CTRL i trzymając go naciskać „+” (przybliżenie), „-” (oddalenie). Zamiast znaków „+” i „-”można użyć scroll’a myszy.

Duży kotrast (włączenie/wyłączenie)
Naciśnij kombinację klawiszy Alt + lewy Shift + Print screen (na niektórych klawiaturach „Print Scrn”), aby szybko włączyć lub wyłączyć tryb dużego kontrastu.

Niezgodności:
- Brak transkrypcji opisowej materiałów dźwiękowych,
- Część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego;
- Dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
- Część plików nie jest dostępna cyfrowo.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Karolina Świechowska, e-mail: karolina.swiechowska@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu- sekretariat: 58 738 63 50, e-mail: sekretariat@sp5wejherowo.pl. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi za brak zapewnienia dostępności można składać poprzez
e-mail sekretariatu szkoły.

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, 
na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji 
za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia 
z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. 
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. 
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek 
do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:
https://www.rpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające
Data publikacji strony internetowej: 2015-02-11

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:
84- 200 Wejherowo, ul Gdańska 30
tel. 58 738 63 50
fax. 58 738 63 51e-mail: sekretariat@sp5wejherowo.pl
strona internetowa: www.sp5wejherowo.com

Dostępność architektoniczna
- Szkoła posiada jeden podjazd do wejścia głównego szkoły przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
- Na terenie szkoły znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnospranych.
- Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym 
są pracownicy obsługi.
- W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki, windy).
- Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:
Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.